Zielona gospodarka


Fundusz Europejski Polska Wschodnia - po wysłuchaniu publicznym

2021-04-30
galeria
Wczoraj (29.04.2021) odbyło się wysłuchanie publiczne w zakresie projektu Funduszu Europejskiego Polska Wschodnia. Podczas wysłuchania pojawiło sięwiele ciekawych postulatów na rzecz wsparcia organizacji pozarządowych. Swój głos miał także dr Wojciech Szymalski z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju (ok. 50 minuta materiału video). Przedstawiamy zapis wypowiedzi dr Szymalskiego.
Aktualny projekt Funduszu Europejskiego Polska Wschodnia jest bardzo ogólny, wręcz ogólnikowy. Nie dowiemy się z niego jakie konkretnie inwestycje zostaną zrealizowane, ale cenne jest, że dowiemy się chociaż, jakie będą warunki brzegowe ich realizacji oraz, choć szczątkowe, rezultaty. W szczególności w opisach poszczególnych priorytetów brakuje warunków brzegowych dla realizacji projektów i inwestycji związanych z ochroną klimatu.
 

Przedsiębiorstwa

 
Priorytet 1: Przedsiębiorstwa zostaną wzmocnione w zakresie rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego oraz automatyzacji i robotyzacji procesów. Nie ma jednak ani słowa o wzmocnieniu w zakresie efektywności energetycznej i rozwiązań zeroemisyjnych lub zwiększających ich odporność na zmiany klimatu.
 

Energia i klimat

 
Priorytet 2, cel szczegółowy - rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych, teoretycznie ma przyczynić się do zwiększenia generacji energii z OZE, ale wsparcie będzie przeznaczone tylko na rozwój sieci dystrybucyjnych, co ma bardzo pośredni wpływ na rozwój sektora OZE. We wskaźnikach rezultatu nie ma tak ważnej kwestii, jak ilość podłączonych do sieci nowych instalacji OZE lub wielkości przyłączonej mocy OZE.
 
Priorytet 2, cel szczegółowy dotyczący adaptacji do zmian klimatu ma zajmować się optymalizacją wykorzystania zasobów wodnych, ale we wskaźnikach rezultatu zupełnie pomija się kwestię ilości zatrzymanej i ponownie wykorzystanej wody deszczowej, unikniętych podtopień lub długości wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej, choć takie inwestycje na pewno będą realizowane.
 
Priorytet 2, cel szczegółowy multimodalna mobilność miejska, co cenne, będzie wspierał zarówno niskoemisyjny transport zbiorowy jak i rowerowy, ale we wskaźnikach rezultatu nie ma np. długości wybudowanych dróg rowerowych. Lepiej byłoby także wspierać transport publiczny zeroemisyjny, a nie niskoemisyjny. Na wspieranie niskoemisyjnego transportu jest już w obecnym stanie kryzysu klimatycznego za późno.
 

Sieć transportowa

 
Priorytet 3, w zakresie budowy sieci dróg i linii kolejowych, niestety nie ma żadnych warunków związanych z ochroną klimatu. Nowe drogi powinny być budowane docelowo z infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych. Modernizacja linii kolejowych powinna uwzględniać ich całkowitą elektryfikację. Zwłaszcza Wschodnia Magistrala Kolejowa obecnie na ponad 50% przebiegu nie ma trakcji elektrycznej.
 
Ostatnie słowo o strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Bardzo dobrze, ze taka ocena powstała, ale niestety w zakresie oddziaływania na klimat dokument całkowicie pomija fakt, że na zmodernizowanej infrastrukturze kolejowej oraz drogowej wzrośnie ruch komunikacyjny, a ten – w sytuacji gdy nie ma samochodów elektrycznych, a linia kolejowa nie jest zelektryfikowana przyczyni się do wzrostu emisji CO2 oraz pyłów etc. Należy potencjał tego wzrostu emisji policzyć w dokumencie oceny, a Fundusz Europejski Polska Wschodnia napisać tak, aby tego wzrostu uniknąć.
 
Informacja własna