Nauka o klimacie


Raport Zeroemisyjna Polska 2050

2020-10-27
galeria
Nowy raport przygotowany przez WWF pod nazwą „Zeroemisyjna Polska 2050”, powstał z powodu głęboko niezadawalającego dotychczasowego zasięgu debaty nad tematyką neutralności klimatycznej w Polsce. Uniknięcie katastrofy klimatycznej możliwe jest tylko poprzez osiągnięcie globalnej neutralności klimatycznej, czyli równowagi pomiędzy emitowaniem oraz pochłanianiem gazów cieplarnianych. Raport zawiera szereg rekomendacji dotyczących osiągnięcia przez Polskę zeroemisyjności netto, czyli neutralności klimatycznej.

Raport przedstawia rekomendacje wypracowane przez ekspertów z sektorów publicznego, prywatnego i pozarządowego w czterech grupach roboczych dotyczących:

  • Budownictwa
  • Energetyki
  • Rolnictwa i Leśnictwa
  • Transportu

W każdym z powyższych obszarów, wypracowane zostały realistyczne wytyczne do osiągnięcia neutralności klimatycznej netto do 2050, których celem jest natychmiastowe ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Jak zacząć

Według autorów raportu, istotnym punktem zwrotnym w dążeniu do zeroemisyjności, jest zaprzestanie prowadzenia polityki sprzecznej z osiągnieciem neutralności klimatycznej przez Polskę. Przykładowo raport wskazuje że istotnym jest zmiana prowadzenia gospodarki rolnej, czyli zaprzestanie osuszania torfowisk w celu zagospodarowania ich pod uprawę roli. Nadmierne osuszanie, doprowadza do uwalniania zamkniętych w nich gazów cieplarnianych do atmosfery, w tym metanu. Zmiany powinny nastąpić również w sektorze transportowym, poprzez wyraźne powiązanie emisyjności pojazdów z obciążeniami finansowymi, w sektorze

budownictwa, poprzez zaniechanie wymiany starych kotłów węglowych na nowe kotły węglowe (V klasy), a także w sektorze elektroenergetyki, poprzez odejście od mechanizmu rynku mocy, odblokowanie rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie oraz zaprzestanie spalania biomasy leśnej.

Istota problemu

W raporcie wzięto pod uwagę niewątpliwe sukcesy gospodarcze Polski w ostatnich latach, ale zwraca się uwagę na niedostateczne działania w dziedzinie klimatu i energetyki. Czyli stawienie czoła wyzwaniom społecznym i środowiskowym. Wskazuje się że w dziedzinie  polityki klimatycznej, konieczne jest nowe podejście opierające się już nie tylko na identyfikacji barier i trudności, ale zarysowaniu szans i rekomendacji.

Autorzy projektu postulują postawienie dalekosiężnego celu: stworzenia gospodarki neutralnej klimatycznie do połowy wieku, odchodząc od pytania „czy?”, zaś szukając odpowiedzi na pytanie „jak?”. Konieczne jest zaplanowanie konkretnych działań oraz mechanizmów finansowych, jednocześnie zapewniając ciągłość i kompleksowość stanowionego prawa w obszarze polityki klimatycznej, niezwykle ważnej dla biznesu oraz ogółu społeczeństwa.

„Rekomendacje z poszczególnych grup roboczych jasno ukazują, że na politykę klimatyczną należy patrzeć przez pryzmat całej gospodarki, nie zaś pojedynczych interwencji. Cel neutralności klimatycznej musi być integralną częścią realizowanej polityki, tak więc musi dotyczyć nie tylko źródeł zasilania, ale też efektywności energetycznej i materiałowej, realizowanej w postulacie gospodarki obiegu zamkniętego, diety, wyborów transportowych czy zarządzania przestrzenią, z uwzględnieniem takich kwestii jak stosunki wodne, funkcje przyrodnicze i gospodarcze terenów oraz dostępność transportową. Z tego względu każda inwestycja, zwłaszcza finansowana ze środków publicznych, powinna być spójna (bądź przynajmniej nie stać w sprzeczności) z osiągnięciem celu neutralności klimatycznej (tzw. polityka climate proofing oraz do no harm)”[1]

Raport „Zeroemisyjna Polska 2050” daje wskazówki jak wprowadzać odpowiedzialną klimatycznie politykę już dziś, przedstawiając rekomendacje krótkoterminowe, które pod wieloma względami ukierunkowane są na odwrócenie negatywnych trendów.

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem: TUTAJ[1]  Raport zeroemisyjna Polska 2050, WWF