Debaty ON-LINE


Unijne dotacje na podatek paliwowy o wartości 1,5 mld euro napędzają skutki klimatyczne i przełowienie

2021-09-21
galeria
Flota rybacka UE otrzymuje ulgę podatkową w wysokości od 759 mln euro do 1,5 mld euro z dotacji do podatku paliwowego rocznie, a także produkuje prawie 7,3 mln ton CO2 tylko ze spalania paliwa, wynika z raportu opublikowanego wczoraj w ramach kampanii "Nasza ryba".  

W sprawozdaniu Climate Impacts & Fishing Industry Profits From EU Fuel Tax Subsidies, w którym oszacowano dotacje z podatku od paliw kopalnych otrzymanych dla całej floty rybackiej UE oraz zawiera studia przypadków z Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Holandii, stwierdzono, że niszczycielskie i paliwożerne statki rybackie czerpią największe korzyści z tych perwersyjnych dotacji, podczas gdy klimat,  rybołówstwo i rybacy na małą skalę ponoszą tego konsekwencje. 

"Każdego roku najbardziej niszczycielskim sektorom floty rybackiej UE płaci się za produkcję milionów ton CO2. Podczas gdy oczekuje się, że obywatele europejscy będą płacić podatek paliwowy za korzystanie z samochodów, przemysł rybny unika płacenia podatków w wysokości od 759 do ponad 1,5 miliarda euro  rocznie"- powiedziała Rebecca Hubbard, dyrektor programowa Our Fish.

"Te ulgi podatkowe z UE nie tylko pogarszają przełowienie i zagrażają zdrowiu oceanów, ale także napędzają zmianę klimatu, której skutki będą jeszcze bardziej niekorzystne dla rybaków zajmujących się drobnym rybołówstwem".  "W sektorze rybołówstwa dotacje szkodliwe dla środowiska stworzyły wypaczony system, który zachęca większe statki i floty do angażowania się w praktyki, które aktywnie szkodzą środowisku morskiemu i wyczerpują już zagrożone zasoby rybne", powiedziała Grace O‘Sullivan, poseł do Parlamentu Europejskiego, sprawozdawczyni 8. programu działań UE w zakresie środowiska. 

"Jest to niedopuszczalne i stanowi kluczową przeszkodę w osiągnięciu redukcji emisji i środków naprawczych pilnie potrzebnych do rozwiązania kryzysu klimatycznego i kryzysu różnorodności biologicznej". "Parlament Europejski głosował za poparciem 8. programu działań w zakresie środowiska (EAP), w sprawie którego jestem głównym negocjatorem Parlamentu, dążąc do ustalenia terminu 2025 r. dla stopniowego wycofywania dotacji do paliw kopalnych i 2027 r. dla wycofania innych dotacji szkodliwych dla środowiska w UE" - kontynuowała.

"Sukces i postęp w realizacji tego stanowiska zależy teraz od wyniku kolejnego etapu procesu, negocjacji trójstronnych z Radą Europejską i Komisją, które są obecnie w toku".  "8. EAP jest okazją do zobaczenia w UE decydujących wiążących terminów stopniowego wycofywania dotacji szkodliwych dla środowiska i położenia kresu praktyce udzielania ulg podatkowych i marnowania pieniędzy publicznych, co dodatkowo zmniejsza niszczenie i tak już wrażliwych ekosystemów morskich oraz stawia w niekorzystnej sytuacji bardziej zrównoważonych rybaków prowadzących działalność na małą skalę o niskim wpływie, ich rodzin i społeczności",  – podsumował O‘Sullivan.

"W tym momencie kryzysu klimatycznego liczy się każda tona CO2. UE ma obowiązek na mocy nowego europejskiego prawa klimatycznego wyeliminować jak najwięcej CO2, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. "- powiedział Hubbard. "Jest to okazja do szybkiego przejścia na niskoemisyjne, niskoemisyjne rybołówstwo o niskim wpływie, poprzez zapewnienie, że przemysł rybny płaci podatki".  "W przeglądzie dyrektywy w sprawie opodatkowania energii zaproponowano niewielki, nominalny podatek dla przemysłu rybnego, ale nie przyczyni się to w żaden sposób do powstrzymania kryzysu klimatycznego ani przywrócenia przełowienia i niezdrowych mórz w UE. Zwolnienia podatkowe dla przemysłu rybnego powinny zostać całkowicie usunięte ze zmienionej dyrektywy, a wszystkie produkty energetyczne powinny być opodatkowane zgodnie z ich zawartością energii i węgla. To jednocześnie zwiększy budżet państw członkowskich UE i pomoże sfinansować przejście do bardziej zrównoważonego sektora rybołówstwa, który nie kosztuje ziemi", podsumował Hubbard.

Climate Impacts & Fishing Industry Profits From EU Fuel Tax Subsidies jest dostępny w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim i włoskim pod adresem: 

 https://our.fish/publications/report-climate-impacts-fishing-industry-profits-from-eu-fuel-tax-subsidies/